Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden.

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden tussen uw CAM-therapeut Willemien van der Pol van de praktijk de Sprekende Voet en de cliënt die met een hulpvraag komt en instemt om behandeld te worden.

Uw CAM-therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging FAGT en heeft zich daarmee gecommitteerd te handelen conform de FAGT-regelgeving. De regels van de FAGT zijn dus van toepassing op de cliënt die met een hulpvraag komt en behandeld wil worden. Alle therapeuten van de FAGT staan geregistreerd bij de Stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Deze overkoepelende organisatie biedt naast registratie en certificatie ook een onafhankelijk tuchtrecht (TCZ).

Het College van Toezicht en het College van Beroep bewaken de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg.

Beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het RBCZ-register en beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het TCZ-register zijn onderhevig aan het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

Als u een klacht heeft over een therapeut, kunt u een klaagschrift indienen bij het College van Beroep. Dit college bestaat uit een raad van minimaal drie en maximaal vijf personen.

Uw CAM-therapeut dient te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Om de behandeling zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteert de Sprekende Voet, praktijk Willemien van der Pol, een aantal voorwaarden.

Behandelovereenkomst.

  1. Uw CAM-therapeut streeft ernaar al haar professionele kennis, kunde en vaardigheden in te zetten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de kwaliteitseisen van de beroepsvereniging en het beroepsprofiel van de RBCZ-therapeut.
  2. Indien de cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolgbehandeling, is er sprake van een behandelingsovereenkomst . Deze neemt de therapeut door met de cliënt en wordt door de cliënt ondertekend. De cliënt krijgt een kopie van deze overeenkomst. De CAM-therapeut moet de cliënt verplichten tot legitimeren.
  3. De cliënt bezoekt de CAM-therapeut vrijwillig en ondergaat de voorgestelde therapie vrijwillig.
  4. De cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid.
  5. Als cliënt bent u verplicht om, middels het intake-en anamneseformulier, maar ook gedurende het behandeltraject, eerlijke en relevante informatie aan de CAM-therapeut te verstrekken.
  6. De behandeling is afgestemd op de hulpvraag en behandeldoelen van de cliënt. Gedurende het behandeltraject kunnen deze worden bijgesteld, gespecificeerd.
  7. Uw CAM-therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen uitvoeren.
  8. De massages die uw CAM-therapeut geeft hebben niets met erotiek en/of seks te maken.
  9. Uw CAM-therapeut heeft zich verplicht tot geheimhouding ten aanzien van cliënten en cliëntengegevens t.b.v. het dossier en verstrekte gegevens. (Zie hoofdstuk Uw Privacy).
  10. Uw CAM-therapeut is verplicht om informatie betreffende de behandeling aan de cliënt te verstrekken in alle fasen van de behandeling.
  11. Uw CAM-therapeut is geen arts of specialist en mag geen diagnose stellen, zij dient de cliënt correct door te verwijzen naar een arts of collega-therapeut, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
  12. Bij het behandelen van wilsbekwame kinderen tot 16 jaar heeft de CAM-therapeut toestemming nodig van beide ouders (of verzorgers/voogd). Voor wilsbekwame kinderen tot 12 jaar dienen beide ouders toestemming te geven, ook wanneer de ouders zijn gescheiden. Voor kinderen tussen de 12 en 16 jaar beslissen de ouders en het kind samen, waarbij het kind het laatste woord heeft.
  13. Uw CAM-therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden behandelingen. Op dit dossier is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. (Zie hoofdstuk Uw Privacy). De cliënt heeft recht tot inzage in het eigen dossier dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien, aangepast of verwijderd.
  14. Uw CAM-therapeut houdt zoveel als mogelijk rekening met de wensen van de cliënt tenzij dat naar oordeel van de therapeut niet bijdraagt aan een optimaal behandelingsresultaat of deze wens leidt tot verstoring van de overige gang van zaken binnen de praktijk, dan wel in strijd is met wettelijke voorschriften.
  15. De cliënt gedraagt zich als een gast; hij/zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (CAM-therapeut). Wederzijds respect in een ontspannen en veilige sfeer is een vanzelfsprekendheid tijdens een behandeling. Hygiëne wordt in acht genomen.
  16. De cliënt is verplicht een afspraak ten minste 24 uur van te voren af te zeggen anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
  17. Wanneer de cliënt ontevreden of een klacht over de behandeling heeft dan dient deze eerst in gesprek te gaan hierover met uw CAM-therapeut. De CAM-therapeut en de cliënt spannen zich vervolgens beide in om tot een oplossing te komen. Geeft dit niet het gewenste resultaat of is dit door omstandigheden niet mogelijk, dan kan de cliënt zich wenden tot de FAGT en/of tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir zijn (quasir.nl)  conform de wkkgz. Uw CAM-therapeut is tevens  aangesloten bij een geschillen-instantie (www.zorggeschil.nl)
  18. Beëindiging van de behandeling met wederzijds goedvinden kan te allen tijde geschieden.
  19. Indien de cliënt deze behandelovereenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, dan kan de cliënt deze eenzijdig beëindigen door dit aan te geven aan uw CAM-therapeut.
  20. Uw CAM-therapeut is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.
  21. Indien zich een gebeurtenis voordoet die leidt tot aansprakelijkheid van de behandelkamer, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door de CAM-therapeut afgesloten verzekering aanspraak geeft.
  22. Bij het aangaan van een overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken. Voor de tarieven zie website: https://www.desprekendevoet.nl/tarieven/
  23. De tarieven gelden voor een bepaalde tijd en kunnen jaarlijks worden aangepast.
  24. De cliënt heeft een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de vraag of en in welke mate diens ziektekostenverzekeraar de kosten van de behandeling vergoedt.
  25. De factuur wordt enkele dagen na de behandeling verstrekt. De cliënt dient zelf de factuur in bij de ziektekostenverzekeraar en krijgt deze afhankelijk van de zorgverzekeraar gedeeltelijk/geheel vergoed. De cliënt dient de factuur binnen twee weken na de factuurdatum te betalen aan de CAM-therapeut.
  26. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u dat u de Sprekende Voet, praktijk Willemien van der Pol, nooit aansprakelijk zal stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling.

Slotbepalingen.

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen cliënt en behandelaar.
   2. In geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
   3. Behandelaar heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Cliënt heeft de mogelijkheid om binnen één maand na de bekendmaking gemotiveerd bezwaar te maken tegen de wijziging in de voorwaarden. Na het verstrijken van deze termijn wordt cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd.
   4. Op deze algemene voorwaarden en de tussen behandelaar en cliënt gesloten overeenkomst(en), is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.